I Kongres Towarzystw Naukowych

Kongres został zorganizowany z inicjatywy Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatorami były : Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie.

Honorowy Patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Listy do uczestników Kongresu przesłały Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr habil. Barbara Kudrycka.

Podstawą dyskusji na Kongresie był referat Przewodniczącego Rady Towarzystw Naukowych Prof. nadzw. dr habil. Zbigniewa Kruszewskiego „Rola towarzystw naukowych w urzeczywistnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego”. W obradach plenarnych i sesjach  problemowych uczestniczyło ponad 250 osób. Wygłoszono ponad 60 referatów przedstawiających obecne miejsce i rolę społecznego ruchu naukowego w systemie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i jej upowszechniania w Polsce.

W ramach działalność Kongresu wydano dwutomową monografię „ Towarzystwa naukowe w Polsce –dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie”

Informacje o przebiegu Kongresu można znaleźć na stronie www.rtn.pan.pl